നീലചടയൻ🌈🌈🌈
Adult/18+/Hot India Malayalam
2019-10-11 15:34:02
ഇത് ഒരു സെക്സ് ഗ്രൂപ്പാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നവർ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഗ്രൂപ്പിൻറെ റൂൾസ് താഴെപ്പറയുന്നു👇👇


@@1 വോയ്സ് ടൈപ്പിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ അനുവദിക്കുന്നതല്ല

@@  2മറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻറെ ലിങ്കുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല

എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10 മണിക്ക് തന്നെ   നീക്കംചെയ്യൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പിൻറെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവരെ പുറത്താക്കുന്നതാണ്


ഗ്രൂപ്പിൽ തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുന്നവരുടെ ഫോണിൽ  ബോംബ് അടിക്കുന്നതാണ്☠☠☠🤖👹👹👹☠☠☠
 


.This group of rules Typing voice will not be allowed on this group Links to other groups will not be allowed to be posted on this group  Those who do not follow these rules will get knot
Voice typing is not allowed in the group
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group