ഒതുക് വീരന്മാർ
Adult/18+/Hot India Malayalam
2020-06-01 10:47:34
*അയലത്തെ ചേച്ചിമാരെ അമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ ഒതുക്കി കളിച്ചവർക് സ്വാഗതം*
*ഒതുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വരാം*
*👉🏻 Message അയച്ചിട്ട് delete ചെയ്യുന്നവന്മാർ spot ൽ remove ചെയ്യും*

*👉🏻 active അല്ലാത്തവരെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല*

*👉🏻 this is for Only malayaliees*

*👉🏻 Fake Number ഇവിടെ ഇട്ടാൽ പണി കിട്ടും*

*👉🏻 Sticker ഇട്ട് വെറുപികരുത് (Spot Remove)*

*👉🏻 ഉണ്ടായിപ്പന്മാരെ ഇവിടെ വച്ച് പൊറുപ്പിക്കുന്നതല്ല (I mean തള്ള് പാർട്ടികൾ)*
*ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമായില്ലാത്ത എന്ത് പോസ്റ്റ് ഇറട്ടാലും Remove ചെയ്തും without warning*
Amma pengal
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group