Share on Whatsapp
Share on Twitter
࿇🇵 🇸 🇾 ✺ 🇲 🇦✺ 🇫 🇮 🇦 ࿇
Entertainment/Masti India Malayalam
2021-07-12 12:45:49
👽ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ɢᴏᴏyꜱ

۞pSy⚝...۞мαƒiα✮
ഇതൊരു ട്രാൻസ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നവർ മാത്രം നിന്നാൽ മതി 😇😇
ᴀʟʟ. ᴛyᴩᴇ  psy.. ᴀᴜᴅɪᴏꜱ & ᴠɪᴅᴇᴏꜱ

✈︎ ʀᴜʟᴇ.. ☟︎︎︎
എല്ലാ ആഴ്ച്ചയിലും റിമൂവിങ് ഉണ്ടാവും ആക്റ്റീവ് ആകാത്തവരെ 💯
#1:ʙᴀᴅ ᴡᴏʀᴅꜱ❌

#2:ʟɪɴᴋ❌

#3:ꜰᴀᴋᴇ ɴᴜᴍʙᴇʀꜱ❌

#6:ᴛɪᴋᴛᴏᴋ & ꜱʜᴀʀᴇ ᴄʜᴀᴛ ᴠᴇᴅɪᴏꜱ❌

:ᴀꜱᴋ ᴀɴy ᴠᴇᴅɪᴏꜱ & ᴀᴜᴅɪᴏꜱ😇

#7:ᴛʜᴇʀᴇ ᴀʀᴇ ɢɪʀʟ`ꜱ ɪɴ ᴛʜɪꜱ.ʙᴏy`ꜱ ᴩʟᴇᴀꜱᴇ ᴅᴏɴ`ᴛ.ᴛʜᴇɴ ᴛʜᴇy ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʀᴇᴍᴏᴠᴇᴅ ꜰʀᴏᴍ ɢʀᴏᴜᴩ ᴀᴅᴍɪɴꜱ🤫

#8:ᴛʜᴏꜱᴇ ᴡʜᴏ ᴀʀᴇ ɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴛᴇᴅ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴇ ɪɴ ɢʀᴏᴜᴩ.ᴛʜᴏꜱᴇ ᴀʀᴇ ɴᴏᴛ ɪɴᴛᴇʀᴇꜱᴛᴇᴅ ᴄᴀɴ ʟᴇᴀᴠᴇ ꜰʀᴏᴍ ɢʀᴏᴜᴩ.😸
Join group Share group
Share on Whatsapp Share on Twitter

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group