🩱ස්වර්ගය🔞(සිංහල)🤤✊🏻💦
Adult/18+/Hot Sri Lanka Sinhala
2021-05-07 08:45:18
🚺🙏🏼සාදරයෙන් පිලිගන්නවා🙏🏼🚺
         🔞18+🔞
🔵🇱🇰 සිංහල ඒවට මුල් තැන 🇱🇰
            🔻
🔵 ඇඩ් උන ගමන් 5ක්වත් දැමිය යුතුයි නැත්ත්ම් රිමූ කරනු ලැබේ.
   
🔵හැමෝම ජිල් දැමිය යුතුයි 🎞️⛔
            🔻
🔵එකෙක් අනිවා දවසට ජිල් 2ක් දැමිය යුතුයි 💯
            🔻
🔵පිනට බලන්න ඉන්න උන් Remove කරනු ලැබේ❌(Active තිබිය යුතුය)
            🔻
🔵පෞද්ගලික දේවල් Fb Page, E Money, Link දාන්න බෑ ⛔
            🔻
🔵🤤ජිල් පමණයි🤤
            🔻
🔵දිනපතා මලමිනි Remove වේ‼️❌
Only Sri Lankans can join this group????
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group