🫂✨මිතුරුදම💖♥️
Dating/Flirting/Chatting Sri Lanka Sinhala
2021-05-06 19:52:15
අලුත් යාලුවෝ/යෙහෙළියෝ අඳුර ගන්න එන්න. 🥰😄
කොම්ලො කෙම්ලො  භේදයක් නෑ. 🙃😉 
ඔක්කොම ආතල් එකේ ඉන්න එන්න.🤪
මේ ග්රූප් එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වාසි😅
📌ඔයාලගේ සතුට බෙදා ගන්න පුළුවන්😂
📌ඔයාලගේ දුක බෙදාගන්න පුළුවන්🥺
📌ඔයාලගේ බඩගින්න බෙදා ගන්නත් පුළුවන්😋
කොල්ලො කෙල්ලො ඔක්කොම එන්න ආතල් එකේ ඉමු.😜
friends sl යාලුවෝ bestie chat friendship best friends
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group