Share on Whatsapp
Share on Twitter
🄽🄴🅆🅂 🄰🄻🄰🅁🅃 🅂🅁🄸 🄻🄰🄽🄺🄰 🇱🇰
Business/Advertising/Marketing Sri Lanka Sinhala
2022-08-06 17:15:26
https://chat.whatsapp.com/J1FyG2fNCPxAJzWLhFsUTZ

🌼සා̶⃖͢ද̶ර̶͢යෙ̶͢න̶්⃖ පි̶ලි̶⃕⃔͢ග̶න̶්න̶වා̶⃖͢✨
  අ̶͢ලු̶තෙ̶න̶්⃖͢͢ ඇ̶͢ඩ̶් වෙ̶න̶͢ ස̶͢හො̶͢͢ද̶͢ර̶ ස̶හො̶ද̶⃖͢රි̶ය̶න̶්ව̶⃕⃔͢🌿 
ගෘ̶ප̶් එ̶කෙ̶⃖ නි̶ති̶⃮⃖͢ රි̶තී̶

➊ ⟶͢ ඇ̶ඩ̶̷්මි̶⃖͢න̶්ට̶ ග̶රු̶ ක̶ර̶න්⃕⃔͢න̶⃖ ඒ̶ ව̶ගෙ̶ම̶ ඇ̶ඩ̶්මි̶න̶්⃖͢  ඉ̶ල̶̷්ල̶̷න̶්⃖න̶͢  එ̶පා̶ 😙⃝  දෙ̶න̶්නෙ̶ නැ̶හ̶්.
❷ ⟶ ͢කෙ̶ල̶්ල̶⃖͢න̶්ගෙ̶⃖⃛ ඉ̶න̶්බො̶ ය̶න̶්න̶ එ̶පා̶ ගි̶යො̶ත̶් රි̶මු̶⃮⃖͢͢🐰☘️

❲❖❳⟶͢ ඔ̶⃖͢න̶්න̶ ඉ̶ති̶ම̶්⃖͢😙  නි̶ති̶⃖͢ ටි̶ක̶ පි̶ළිප̶දි̶⃖͢න̶්න̶ බැ̶͢රි̶ අ̶ය̶ ලෙ̶ෆ̶්ට̶් වෙ̶⃕න̶්͢න̶➹

❲❖❳⟶͢ *ලද සැනින් එසැනින් පුවත් හැමොම එකතු වෙන්න*😶
@0705745878
Join group Share group
Share on Whatsapp Share on Twitter

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group