🔗 *NO.1🔗しiทҠ G®OUP* 🈴
Adult/18+/Hot India Malayalam
2020-02-23 09:31:28
🔗 *ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ  വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകൾ മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക*

🔗 *🔗ലിങ്ക് വഴി കയറി വരുന്നവർ ലിങ്കുകൾ അയച്ചു ആക്റ്റീവ് ആവുക*🤸🏻‍♂🧘🏻‍♂
🔗 *വാട്‌സ്ആപ്പ് ലിങ്കുകൾ ഇട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകാത്തവരെ ഏതു സമയത്തും തൂക്കി പുറത്തു കളയും*🤟🏽

🔗 *POSTS ONLY WHATSAPP GROUP LINKS*

🔗 *ഗ്രൂപ്പ് റൂൾസ് അനുസരിക്കാത്തവരെ തൂക്കി എടുത്തു പുറത്ത് കളയും*

🔗 *പല തരത്തിലുള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകൾ ലഭിക്കാനും, വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കുകൾ ഇട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുവാനും താല്പര്യമുള്ളവർ കേറി വന്നാൽ മതി*🈴
💎 *ഫേക്ക്
WhatsApp Link Group
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group