🚐 ഈ ബുൾ ജെറ്റ് ഫാൻസ് 🚐
Travel/Local/Place India Malayalam
2021-05-19 00:23:57
🚯Rules 🔞♠️
🌀*മതം,രാഷ്ട്രീയം അതുപോലെ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അനുവദിക്കില്ല*
🔞link not allowed 💥
🚫Groupil.. തെറി വിളിച്ചാൽ remove 
🚫 മറ്റു group links ഇട്ടാൽ remove 
🚫അഡ്മിൻ മാരോട് വലിയ കളികളിച്ചൽ(vV)അറയും 🎭
👊ഗ്രുപ്പിൽ ഉള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ പ്രശ്‌നം ഉണ്ടായാൽ personal ആയി  message അയച് തീർക്കുക 🙏
➡️ ഈ ഗ്രുപ്പ് E bull jet ചാനലിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച മതി ➡️E Bull jet മായി ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരു പോ
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group