බොට් Bro
Comedy/Funny Sri Lanka Sinhala
2021-10-14 01:55:38
18 අඩු අයට විතරයි අනවශ්‍ය වචන කියන අය එලියට හොදෙ 😂😂.
& තමන්ට කැමති
   *ෆොටො එකක්
   * ස්ටිකර් එකක්
    *සිංදුවක්
    *ඕනෑම වචනයක් stiker බවට පත් කෙරේ
   * you tube වීඩියෝ download කරනු අැත වීඩියෝ link එක අවශය්‍යය වේ.
& ඕනෑම වචනයක් stiker කරල දෙනු අැත.
සාදා දෙනු ලැබේ.
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group