පෝර්න් Hub 🔞💦
Adult/18+/Hot Sri Lanka Sinhala
2019-11-15 22:36:19
This group is not for Foreigners only sri lankans
If you come i will remove you definitely 🙏
⚫මේ Group එකේ ඉන්න ඕන නම් හැමදාම දවසකට VIDEOS (5) ට වැඩිය දාන්නම ඕන. දැම්මේ නැත්නම් අනිත් දවසේ අයින් කරනවා. 
⚫කිසිම Link එකක් Share කිරිම තහනම් REPORT කරලා BLOCK කරලා REMOVE කරනවා කිසිම සමාවක් නැ.
⚫Child Porn දැමිම තහනම්,පොඩි ළමයින්ගේ Videos තියෙයිද කියලා ඇසිමත් තහනම් Remove කරනවා.
⚫GAY VIDEOS,DICK Photos දැමිමෙන් වලකින්න එවෙලේම REMOVE කරනවා.
🔴This Group Is Not For Foreigners Only For Sri Lankans 🇱🇰

ඉහත කොන්දේසි වලට එකගයි නම් විතරක් Group එකට ADD වෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි 🔥👍

ආයුබෝවන් 🙏 - ADMIN කැරියෙක්😎
This group is not for foreigners only for sri lankans
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group