කොල්ලො කෙල්ලො
Comedy/Funny Sri Lanka Sinhala
2022-07-08 19:13:01
ආතල් එකෙ chat එකක් ඩගෙන් ඉන්න වරෙල්ලා 😘😘😘😘
⛔වලි බැහැ😐 
⛔වලි දගත්තොත් කෙලින්ම   remove කරා😑
⛔ආතල් only 😋
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group