നടിമാരോട് കാമം👙
Adult/18+/Hot India Malayalam
2020-05-28 09:23:41
⚠️ ലിങ്ക് കിട്ടിയെന്നു കരുതി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചാടിക്കേറണ്ട. ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി. *Group Rules* 
1. ഗ്രൂപ്പിൽ Join ചെയ്ത് 10 മിനുട്ടിനകം videos post ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് 15 videos post ചെയ്യണം.ഇല്ലെങ്കിൽ *REMOVE* ചെയ്യും.

 2.Child porn പാടില്ല 

3. കുണ്ടൻമാർ കേറണ്ട 

4. ഇതിൽ Girls ഇല്ല

 5. തുണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. അതും പറഞ്ഞ് വരണ്ട 👉🏼

 follow up group rules all of you Members 👈🏼 

1. Group in Not allowed personal chat & Voice Chats. 

2. Not allowed Children's Video's. 

3. Not allowed repetition Video's & Photos. 

4. Don't allowed Other Group's Links Share in group. 

5. Not allowed Tik Tok videos. 

6. Don't allowed share in group girls number. 

7. Don't share Social media news Video's & Photos 

 👉🏼Follow up the Group rules all of you Members 👈🏼 
No other social media link 2. No children's video report block directly cybercell go to number 3.
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group