🤞වරකා නතින් වැල සම්තින්🤞
Adult/18+/Hot Sri Lanka Sinhala
2019-11-28 13:36:04
*හැමදාම වැල*

*සුපිරිම ගූපක් මෙක*

*සැ.යු /     වැලක් දාන්න බැරි ලොන්ත පකයි ඇඩ් වෙන්න එපා මේකෙ යින්න ඔක්කොම ක්‍රියාශීලී කොල්ලො*

👉 *නීති වලට යටත්වන අයට පමණයි* 👈

*ඇතුල්වීමට ප්‍රථමව එය කියවා ඇතුල්වන්න* 👇

*1) * ☝️🚫 *වීඩියෝ සහ ෆොටෝ පමණක් දැමීමට කාරුණික වන්න.* 

*2) *සෑම සාමාජිකයෙකුම දවසට වැල්  දැමීමඅනිවාර්යයයි*

*3) *එසේ නොදමන උන් ඇඩ්මින් විසින් ඉවත් කර දැමීමට බලතල ඇත.* ☝️⚠️️☝

👉🤴⚔

👉 *4)ගෘප් එකේ මලමිනී වලට ඉඩක් ඇත්තෙම නෑ*🤝

*☝️🚫*අදාල නොවන දේවල් දැම්ම* 🤴  *රිමූ ව්මට හේතු වේ*🚫👆*
Funny
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group