വണ്ടി പ്രാന്തൻ
Auto/Vehicle India Malayalam
2021-03-28 15:15:49
എല്ലാ വാഹന പ്രേമികൾക്ക് സ്വാഗതം

വാഹന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം

ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയാൽ ലെഫ്റ്റ് ആവരുത് new ഗ്രൂപ്പ്‌ ആണ് 

രാഷ്ട്രീയപരമായി പോസ്റ്റ് അയക്കരുത്

എല്ലാവരും മാന്യമായി പെരുമാറുക,

മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലിങ്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല ആവർത്തിച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താവും

വ്യത്തികേട്ട വീഡിയോ,ഫോട്ടോ അയക്കരുത്

വണ്ടി പ്രാന്തൻ
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group