🍅നീർമാതളങ്ങൾ 🍅
Adult/18+/Hot India Malayalam
2021-09-15 20:48:19
❤ഇത് direct മീറ്റിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രൂപ്പ്‌ ആണ്
വെറുതെ chat ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല
താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് remove ആയി പോകാം
+91 അല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും daily remove ചെയ്യും
+91 ആയ മലയാളികൾ അല്ലാത്തവർ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വേണ്ട
കുണ്ടൻമാരും വേണ്ട
Dp ഇല്ലാത്തവരെയും remove ചെയ്യും
Paid chat service എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാഷ് പോയി എന്നും പറഞ്ഞു അഡ്മിനോട് compalint പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഇല്ല ❤️
https://chat.whatsapp.com/BQxdXq0WI8YFMaP53JmnEe
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group